Tư vấn 1. Chiến lược kinh doanh, marketing, thương hiệu
 2. Hoạch định nguồn nhân lực. Thiết kế bộ máy nhân sự, hoàn thiện cơ cấu tổ    chức của doanh nghiệp và các phòng ban chức năng
 3. Tuyển dụng – đào tạo – bố trí công việc và phân công nhân viên – phát triển nguồn nhân lực - quy hoạch nhân sự kế thừa
 4. Xác định nhu cầu đào tạo
 5. Đánh giá hiệu quả đào tạo
 6. Xây dựng và quản lý hệ thống đánh giá nhân viên
 7. Tổ chức hệ thống thông tin nội bộ
 8. Thiết kế và quản lý thang lương doanh nghiệp
 9. Thiết kế và quản lý hệ thống đãi ngộ trong doanh nghiệp
 10. Quản lý chất lượng – TQM.
 11. Giải pháp tiết giảm chi phí trong doanh nghiệp

Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác