Các khóa học


CEO chuyên sâu

CEO CHUYÊN SÂU

THỜI LƯỢNG: 24 buổi

NỘI DUNG CHÍNH

 

STT

CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHÍNH

THỜI LƯỢNG (buổi)

1

Thiết lập và vận hành cơ cấu tổ chức của DN

·  Các mô hình và đặc điểm cơ cấu tổ chức

·  Lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức cho DN

·  Quản lý và vận hành cơ cấu tổ chức DN

2

2

Tổ chức hệ thống thông tin nội bộ

·  Thiết lập chế độ và phương thức thông tin

·  Quản lý hội họp

·  Thiết lập cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý

·  Xây dựng chính sách bảo mật thông tin

2

3

Quản trị bằng mục tiêu và kỹ thuật thiết lập mục tiêu

·  Cách thiết lập mục tiêu cho hệ thống

·  Cách phân bổ mục tiêu cho các cấp dưới và quản lý thực hiện mục tiêu

2

4

Mấu chốt để bố trí nhân sự vào các vị trí then chốt

·  Nhận diện các vị trí then chốt trong DN

·  Xác định tiêu chuẩn chọn và bố trí nhân sự ở các vị trí then chốt

2

5

Tâm lý & đắc nhân tâm trong quản lý

·  Bí quyết của đắc nhân tâm trong quản lý

·  Kỹ năng tạo ảnh hưởng dựa trên đắc nhân tâm

·  Làm thế nào để nhân viên tâm phục, khẩu phục?

2

6

Sử dụng thông tin để ra quyết định hiệu quả

·  Những mấu chốt để ra quyết định đúng

·  Kỹ thuật sử dụng thông tin để ra quyết đinh

2

7

Quản lý và giữ nhân tài thời kinh tế thị trường

·  Chia sẻ một số cách thức quản lý nhân tài ở các DN

·  Vận dụng cách quản lý nhân tài vào thực tế tại DN

2

8

Phân tích chuỗi giá trị của DN

·  Kỹ thuật đánh giá và lượng hóa đúng các mặt mạnh và yếu của DN

·  Phân tích SWOT để định hướng cải tiến hoạt động của DN

2

9

Tạo dựng và duy trì quan hệ phối hợp giữa các phòng ban/ đơn vị

·  Năng suất lao động và những yếu tố tác động đến năng suất lao động

·  Xây dựng các quy trình phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị trong DN

2

10

Xây dựng và quản lý thực thi các chính sách mấu chốt trong doanh nghiệp

·  Các loại chính sách trong doanh nghiệp

·  Cơ sở xây dựng chính sách

·  Vận hành và cải tiến chính sách

2

11

Quy hoạch nhân sự kế thừa

·  Các mấu chốt của việc quy hoạch nhân sự kế thừa

·  Các kỹ năng, công cụ quy hoạch nhân sự kế thừa và ứng dụng vào thực tế

2

12

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB)

·  Ý nghĩa và tác dụng của hệ thống  KSNB Các nguyên tắc cơ bản trong thiết lập hệ thống KSNB

·  Các thành phần chủ yếu trong hệ thống KSNB

·  Thủ tục trong  KSNB

2

 

                                                                                    Tổng thời lượng: 24 buổi (3 giờ/buổi)

                                                                                   

ĐỐI TƯỢNG DỰ HỌC:

  • Các CEO hiện hành có nhu cầu nâng tầm trong điều hành hoạt động
  • Các chủ doanh nghiệp
  • Các thành viên trong ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp
  • Các nhân sự được quy hoạch để đảm đương nhiệm vụ CEO

Các khóa học khác


Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác